ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WereldWinkel Tegelen (hierna te noemen de opdrachtnemer) en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van twijfel over de vraag, of zo danige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de voorwaarden van opdrachtnemer.

Artikel 2 Aansprakelijkheid
De opdrachten worden aanvaard door opdrachtnemer en wel die opdrachten welke vallen binnen de doelstellingen van de opdrachtnemer ten aanzien waarvan zij de verantwoordelijkheid kan dragen voor een deskundige uitvoering. De adviezen die opdrachtnemer verstrekt zijn gebaseerd op de van de opdrachtgever verkregen inlichtingen, de kennis van de opdrachtnemer en op een onafhankelijke meningsvorming. WereldWinkel Tegelen is niet aansprakelijk voor schade, welke als rechtstreeks gevolg van opdrachtnemer is ontstaan. Tenzij kan worden aangetoond, dat de fout onder normale omstandigheden en vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Opdrachtnemer zal het belang van de opdrachtgever naar beste weten dienen; zij kan bepaalde resultaten niet garanderen.

Artikel 3 Schade
Opdrachtgevernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtgevernemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien opdrachtgevernemer aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. De schade, waarvoor de opdrachtgevernemer aansprakelijk is, zal zijn beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. De opdrachtgevernemer is gerechtigd de schade welke is ontstaan zelf ongedaan te maken en/of te beperken. De aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van opdrachtgevernemer zal vervallen na 2 jaar na het ontstaan van de schade.

Artikel 4 Aanvang en beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging, doch de totstandkoming van de overeenkomst kan ook met andere middelen bewezen worden. De duur van overeenkomst zal voor onbepaalde tijd zijn. De overeenkomst zal eindigen na schriftelijke opzegging van de opdrachtgever, met een opzegtermijn van drie maanden. Derden, werkzaam op hetzelfde terrein als opdrachtgevernemer kunnen dezelfde werkzaamheden aanvangen, nadat de opdrachtgevernemer volledig voor de door haar verrichte werkzaamheden is betaald. Opdrachtgevernemer is gerechtigd de overeenkomst op elk door haar gewenst moment en om welke reden dan ook te beëindigen. Verplichtingen van de opdrachtgevernemer worden geschorst bij ziekte, overlijden of ontstentenis anders zins van adviseurs of personeelsleden van opdrachtgevernemer of wanneer de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, nader te noemen in artikel 5. Als mede mag de opdrachtgevernemer de overeenkomst opschorten/beëindigen wanneer geen zekerheid kan worden verkregen voor de betaling van de nog openstaande declaraties.

Artikel 5 Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever zal gehouden zijn gebruiker alle inlichtingen te geven, welke zij bij de uitvoering van haar opdracht nodig heeft. De opdrachtgever zal de opdrachtgevernemer inzage geven in alle bescheiden, nodig voor het optimaal uitvoeren van haar opdracht. Bij het niet tijdig toezenden van bescheiden welke nodig zijn voor de aangifte kan de opdrachtgevernemer een hoger honorarium in rekening brengen. De opdrachtgever verplicht zich voor zolang de opdracht voortduurt, geen adviseurs of medewerkers in dienst van opdrachtgevernemer zelf in dienst te nemen; de opdrachtgever zal met de adviseurs/medewerkers van gebruiker, in dienst van opdrachtgevernemer geen overeenkomst aangaan in strijd met de doelstelling van opdrachtgevernemer. De opdrachtgever verplicht zich tot het voldoen van de door de opdrachtgevernemer ingediende declaraties.

Artikel 6 Honorarium
Opdrachtgever en opdrachtgevernemer kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium afspreken. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vast gesteld opgrond van werkelijk bestede uren. De opdrachtgevernemer zal het zijn toekomende honorarium, vermeerderd met de onkosten, indirecte uren, verschotten en omzetbelasting per week, maand, kwartaal of jaar in rekening brengen of zodra de opdracht is voltooid. Opdrachtgevernemer kan de opdrachtgever een voorschot in rekening brengen, ter hoogte van de vermoedelijke declaratie, vermeerderd met de te verwachten omzetbelasting en eventuele onkosten.

Artikel 7 Betaling
Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zal de opdrachtgever de bedragen, door opdrachtgevernemer in rekening gebracht, steeds zonder korting of schuldvergelijking dienen te voldoen binnen veertien dagen na de datum van de declaratie van de opdrachtgevernemer. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtgevernemer, zonder dat daartoe enige sommatie of in gebreke stelling is vereist, het recht de opdrachtgever een rente ad 1% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, dat tot aan de datum der complete voldoening, een en ander onverminderd opdrachtgevernemer verder toekomende rechten. Maandgedeelten worden als een gehele maand berekend. Daarnaast heeft opdrachtgevernemer het recht wanneer niet binnen de overeengekomen termijn de betaling heeft plaats gevonden de werkzaamheden op te schorten. De opdrachtgever is aan gebruiker buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangegane overeenkomst, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die opdrachtgevernemer moet maken teneinde de nakoming, de ontbinding of schadevergoeding in gevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte te vorderen van de opdrachtgever. De opdrachtgever is aan opdrachtgevernemer verschuldigd alle kosten die voortvloeien uit verweer, tenzij in dit laatste geval zoals blijkt uit een gerechtelijke uitspraak ten onrechte verweer door opdrachtgevernemer is gevoerd. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, dat gebruiker zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtgevernemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen onder, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen doch waardoor opdrachtgevernemer niet instaat, is de verplichtingen na te komen.

Artikel 9 Auteurswet
Onverminderd de bepalingen van de auteurswet heeft opdrachtgevernemer het uitsluitend recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van haar rapporten, adviezen, systemen, modellen e.d. Het ter hand stellen van rapporten e.d. aan de opdrachtgever geeft de opdrachtgever niet het recht deze rapporten, enz. zonder toestemming van opdrachtgevernemer al of niet gewijzigd in strijd met het auteursrecht van opdrachtgevernemer aan te wenden. Opdrachtgevernemer is niet aansprakelijk wegens schending van auteursrechten octrooien of licenties van derden door gebruik van gegevens, welke opdrachtgevernemer door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van deze overeenkomsten, welke daarvan een uitvloeisel zijn, onderwerpen gebruiker en opdrachtgever zich aan het Nederlands Recht; de gewone rechter is bevoegd.